שם:
טלפון:
מייל:
cc1
ssa1

אחוז מימון - סה"כ ההלוואות (הקיימות והעתידיות) הרשומות על הנכס חלקי ערך הנכס - אחד מהפרמטרים לקביעת רמת הסיכון של הבנק.

איחוד זכאויות - לקיחת הלוואת זכאות על ידי מספר עולים חדשים (לא יותר משלוש משפחות), זכאים של משרד השיכון והבינו (קרובי משפחה מדרגה ראשונה) למטרת רכישה נכס משותף - דירת/בית מגורים. איחוד זכאויות מורכב מזכאות אלת מלאה וזכאות/זכאויות חלקית/חלקיות בשאר.

אינפלציה - מונח כלכלי המלווה בעלייה כללית ומתמשכת של רמת המחירים במדינה או בשוק מסוים. בתהליך עצמו יורד ערכו של המטבע המקומי (פיחות מתמשך) הן בפני עצמו והן בהשוואה למטבעות של מדינות אחרות. התנאי העיקרי לקיומה - עודף ביקוש על פני היצע ועוד.

אישור זכויות - מסמך המונפק על ידי מנהל מקרקעי ישראל או חברה משכנת הפועלת מטעמו (כל עוד הנכס אינו רשום בלשכת רישום המקרקעין) ומפרט את הזכויות הרשומות לגבי מקרקעין מסוימים (בעלי זכויות בנכס, שעבודים, עיקולים שנרשמו לגביו).

אישור עקרוני - אישור ראשוני ובלתי מחייב את הבנק, הניתן בשלבי התעניינות של הלקוח בלבד. מותנה באימות פרטי בקשת הלוואה ובהעמדתו (לקוח) בכל התנאים הנדרשים מבחינת הבנק. יש לאשררו לאחר חתימה על גבי החוזה.

בטוחה בהתאם לחוק המכר - בהתאם לחוק המכר דירות (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) תשל"ה 1975 על רוכשי דירות יד ראשונה (חברה קבלנית או קבלן בניין) לוודא קבלתה של בטוחה בסכום המקביל לסכום ההלוואה. כמו כן, בהתאם לחוק זה, אסור למוכר דירה מיד ראשונה (חברה קבלנית או קבלן בניין) לקבל על חשבון מחיר הדירה בהתאם לחוק זה, אסור למוכר דירה מיד ראשונה (בד"כ קבלן), לקבל על חשבון מחיר הדירה סכום מעל 15% מערך הדירה וזה בהתאם למצבה בעת כל תשלום ותשלום לפי חוזה התשלומים המפורט בהסכם הרכישה, אלא אם עשה אחת מאלה: א. נמסרה לקונה או לנותן אשראי ערבות בנקאית (מוסבת לנותן אשראי במידה וניתן) להבטחת החזרת כספים ששילם הקונה, בהתקיים תנאים ספציפיים המפורטים בחוק. ב. ביטח עצמו אצל מבטח כמפורט בחוק. ג. שיעבד לטובת הקונה את הדירה במשכנתא או שרשם לטובתו הערת אזהרה, או העביר על שם הקונה בעלות או זכות אחרת בדירה.

בטוחה/ביטחונות - נכס כלשהו (נדל"ני או פיננסי), המשועבד לטובת הבנק להבטחת פירעון של החוב והניתן למימוש "מיידי" ולפירעון החוב במידה והלווים אינם עומדים בהתחייבותם.

גוש, חלקה ותת-חלקה - קוד מספרי שמזהה נכס מקרקעין, הרשום בלשכת מקרקעין ישראל (במקרה של קיום תת-חלקה). באופן כללי שטח מדינת ישראל מחולק לגושים וכל גוש מחולק לחלקות (מגרשים). במידה ומתבצע תהליך רישום בית משותף בלשכת מקרקעין ישראל תסומן כל אחת מהדירות כתת חלקה.

גרירה לערבות בנקאית - לעיתים קרובות נמכר נכס קיים טרם רכישתו נכס חדש וישנו צורך לשחרר את נכס קיים משעבוד, הרובץ אליו וללא פירעון הלוואות. במקרים האלו ניתן השחרור כנגד ערבות בנקאית המונפקת על ידי בנק מסחרי לטובת בנק למשכנתאות. עם רכישתו נכס חדש תיגרר הלוואה בפועל ותשוחרר ערבות בנקאית.

דמי (עמלת) פתיחת תיק - סכום כסף חד פעמי, הנגבה על ידי בנק בגין שירות האדמיניסטרטיבי הניתן ללקוחות עם פתיחת תיק הלוואה ועד הביצוע הלוואה בפועל. נקבע כשיעור מסוים מסכום האשראי.

דוחות כספיים - דוחות, כגון מאזן, דוח רווח והפסד, דוח תזרים מזומנים ועוד המעידים על תוצאות עסקיות של החברות. מבוצעים אחת לשנה למעט חברות ציבוריות המחויבות בהוצאתם אחת לרבעון לפחות. מהווים את סיכום פעילות הפיננסית אחת לתקופה של החברות בין היתר רווחיותן.

דייר מוגן - חוק הגנת הדייר מגדיר את דייר מוגן כזה שבעלים של הבית של דייר מוגן אינו רשאי להעלות את שכר דירה מעל לנאמר בתקנות בחוק. למעט נסיבות מיוחדות המוגנות על ידי החוק בעלים של הבית של דייר מוגן אף אינו רשאי לתבוע מדייר מוגן את פינוי של הדירה המושכרת. כמו כן חוק מגן על הדייר גם מפני מימוש משכנתאות/משכון זכויות. זוהי הסיבה שבנקים למשכנתאות אינם מקבלים לשעבוד את דירות בדמי מפתח.

דמי מפתח - סכום חד פעמי שמשלם דייר מוגן בעת רכישת זכויות בנכס לפי חוק הגנת הדייר. מקבל חזקה על הנכס וממשיך לשלם דמי שכירות נמוכים במיוחד. לאחר עזיבתו הדירה, מקבל חלק מדמי מפתח המשולמים על ידי הדייר החדש.

דמי רישום משכון זכויות חוזיות אגרת - הנקבעת על ידי משרד המשפטים לרישום משכון זכויות חוזיות ברשם המשכנות (גבוהה ככל שתקופת משכון ארכה יותר).

דף עיון - דף מידע מרשם החברות לגבי חברה כל שהי ובו פרטים של בעליה חברה ומנהליה, שמא המדויק ומעניה, חלוקת המניות בין בעלי שליטה בסוגן ובירכן הנקוב, שעבודים או עיקולים על נכסי החברה ועוד.

דרגה שנייה - שעבוד הנכס לטובת מספר בנקים (לרוב לא יותר משניים) בהסכמה ביניהם כך שבמידה והנכס ימומש בעת המימוש ומכספי המימוש יקבל כל בנק את חלקו באופן שאחד מהם (הרשום בדרגה ראשונה) קודם לשני (הרשום בדרגה שנייה).

הודעת משכון - מסמך, חתום על ידי בעלי הזכויות החוזיות בנכס, המועבר לרשם המשכונות, ובו בקשתם של בעלי הזכויות החוזיות בנכס הנקוב ולתקופה הנקובה למשכנן לתקופה הנקובה לטובת הנושא (הבנק) באמצעות רישום המתאים ברשם המשכונות - אחד מהביטחונות של הבנק.

הון עצמי - מקורות הכספיים הנזילים העומדים לרשותם של הלקוחות בעסקת רכישה ללא אשראי מכל סוג שהוא.

הוראת קבע (הרשאה לחיוב חשבון) - הרשאה הניתנת על ידי הלקוח לבנק בו מתנהל חשבונו עובר ושב והמאפשרת להעביר תשלומים מחשבונו לפירעון המשכנתא (או לכל חשבון המוטב על פי הוראות המוטב) באמצעות הוראת קבע באחד משלושתם תאריכים האפשריים (מקרה של משכנתא) - 1, 10 או 15 לכל חודש. הבנק מאפשר לפרוע ההלוואה מידי חודש אך ורק באמצעות הוראת קבע בבנק מסחרי. ניתן לבחור בתאריך שבו תשולם הוראת הקבע ב-1, 10 או 15 לכל חודש.

היוון - מונח כלכלי לתהליך חישוב ערך כספי מתקופה אחת למונחי תקופה אחרת, לרוב מדובר בהפיכתם של תשלומים/תקבולים עתידיים לערכם הנוכחי (הווה).

הכנסה כוללת - כל מקורות הכנסה של הפרט, הכוללים בין היתר הכנסות ממקום עבודתו, מהעסק, מהשכרת נכס ועוד.

הכנסת ברוטו - כל סעיפי הכנסה של הפרט, הכוללים בין היתר דמי נסיעות לעבודה, דמי הבראה, אחזקת רכב וטלפון ועוד, לפני שנוכה מהם ניכוי כלשהו.

הכנסת נטו - ההכנסה ברוטו בניכוי תשלומי חובה, כגון מס הכנסה וביטוח לאומי (ללא ניכוי תשלומי רשות, כגון הפרשות לקופות גמל או תשלומים על חשבון הלוואות

הסבת פוליסת ביטוח - שעבוד זכויותיהם של הלווים בפוליסות ביטוח כך שהמוטב בפוליסות יהיה הבנק בלבד למען הבטחת כספי ההלוואה הניתנת על ידי הבנק.

הסבת ערבות - העברת הזכויות של המוטב (הלווים) לצד נוסף כלשהו המעמיד את האשראי או אחראי לכך למען הבטחת כספי הלווים (של הבנק) - כמו בערבות חוק מכר. התחייבות (כתב התחייבות) לרישום משכנתא התחייבות לרישום משכנתא בפועל על שם הלווים בבוא הזמן הניתנת על ידי בעלי הזכויות במקרקעין לטובת הבנק, המעמיד את המשכנתא.

התחייבות עו"ד לרישום משכנתא - התחייבות לרישום משכנתא בפועל על שם הלווים בבוא הזמן הניתנת על ידי עורך דין המטפל בעסקאות יד שנייה מקרים בהם המקרקעין אינו רשום בלשכת מקרקעין ישראל.

זכאים - כל אחד/אחת שברשותם תעודת זכאות תקפה (מונפקת על ידי משרד השיכון והבינוי לשנה), המזכה אותם בסיוע כספי ממשלתי לצרכי הדיור (סיוע בשכ"ד, סיוע לרכישת דירת/בית מגורים, לבנייה עצמית , להרחבה, לצפיפות הדיור ועוד).

חברה מאכלסת - חברה ממשלתית לשיכון ולניהול נדל"ן בישראל, כגון: עמידר, פרזות, חלמיש, עמיגור, שקמונה.

חברה משכנת - חברת הבנייה המוכרת על ידי משרד הבינוי והשיכון כחברה בעלת סמכות לנהל רישומי זכויות ושעבודים בנכסים, אשר מינהל מקרקעי ישראל העמיד לרשותה.

חכירה שכירות - קרקע לתקופה ארוכה קצובה בזמן (49 או 99 שנים) בעבור תשלום מסוים לבעלי הקרע ( לרוב מינהל מקרקעי ישראל או חברה משכנת). נרשמת בספרי רישום המקרקעין על שם החוכרים (לרוב הרוכש) זהה כמעט לבעלות על המקרקעין.

חסרי דירה יחיד/יחידה - או משפחה שאין ולא היו לו/ה בנפרד או במשותף עם אחר/ים, זכויות בדירה או בחלק מדירה או בדירה בשלבי בנייה (לרבות זכות על פי רישום פורמאלי בלבד), ובידו/ה תעודת זכאות תקפה כחסר/ת דירה.

חשבון מוגבל - חשבון שאי אפשר למשוך ממנו צ'ק. חשבון יהיה מוגבל ובעליו יהיה מוגבל אם סורבו במשך שנים עשר חודשים עשרה צ'קים או יותר שנמשכו על חשבון. תקופת הגבלה - שנה

טאבו - (לשכת רישום המקרקעין) לשכה רישום המקרקעין (תחת משרד המשפטים) מכוח חוק המקרקעין בה מנוהל רישום הזכויות על נכסים בבעלות פרטית או על נכסים בחכירה, אשר הועברו לרישום בטאבו. בהתאם לחוק המקרקעין לכל פרט ניתנת זכות לעיון בפנקסי רישום ולקבל מידע באשר לכל נכס שהו (כרוך בתשלום אגרה).

טופס 106 - ריכוז שנתי של משכורות והכנסות אחרות, כולל תשלומים סוציאליים, אשר שולמו על ידי מעסיק וניכויי מס בהתאם לתקנות מס הכנסה, המתקבל לאחר תום שנת המס.

ייפוי כח - הרשאה, מתן סמכות או זכות למישהו לעשות דבר מה בשמו של אחר בין אם זה לעניין ספציפי מסוים ובין אם זה באופן כללי.

ייפוי כוח נוטריוני - הרשאה, מתן סמכות או זכות למישהו לעשות דבר מה בשמו של אחר בין אם זה לעניין ספציפי מסוים ובין אם זה באופן כללי אשר נחתמה בנוכחות נוטריון המאשר את חתימתם נותני ייפוי כוח. בהליך לקיחת משכנתא מייפים הלווים את כוחו של הבנק לפעול בשמם לרישום הזכויות בנכס ומשכנתא לטובת הבנק בבוא הזמן.

יכולת - (כושר) החזר מידת יכולתם של לווים לעמוד בהתחייבותם לאורך זמן מבחינת ההחזר החודשי על ההלוואה, הנגזרת כל הכנסותיהם הפנויות בניכוי הוצאותיהם השוטפות.

לווה - אדם, החותם על גבי מסמכי הלוואה עם הבנק ומתחייב להחזיר בפרק זמן קצוב בהתאם להסכם הלוואה ונספחיו. במערכת משכנתאות לווה לרוב בעל זכויות במקרקעין המשועבד לטובת הבנק כבטוחה.

לוח סילוקין - לוח תשלומים על חשבון הלוואה עד פירעונה הסופי, המפרט מראש את מועדי הגבייה וסכומיהם, כולל חלוקה על חשבון הקרן ועל חשבון הריבית. סכומים הנקובים בלוח נומינליים ללא הפרשי הצמדה.

לוח סילוקין - קרן שווה (קרן יורדת) בהתאם לשיטת החישוב הזו תשלומים החודשיים על חשבון הקרן יהיו זהים בעוד סך התשלום לבנק ישתנה כאשר התשלום יתחיל מהחזר גבוה ויורד עם השנים כתוצאה מירידה מתמדת של תשלום על חשבון הריבית (נגזרת מיתרת הקרן בלתי מסולקת ויורדת לאחר כל תשלום).

לוח סילוקין שפיצר - בהתאם לשיטת החישוב הזו תשלומים החודשיים על חשבון הלוואה (על חשבון הקרן ועל חשבון הריבית) זהים וקבועים במהלך כל תקופת ההלוואה. השינוי הוא בתוך התשלום בחלקים, אשר משולמים על חשבון הקרן (הולך וגודל לאורך כל תקופת הלוואה) ועל חשבון הריבית (הולך וקוטן לאורך כל תקופת הלוואה).

ליווי פרויקט - שירותים הבנקאיים לחברות הבנייה במהלך הבנייה, הכוללים בין היתר מתן אשראי לחברה, הנפקת ערבויות לפי חוק המכר לרוכשים בפרויקט, ומתן משכנתאות לרוכשי דירות. בהתאם למקובל מופקדים כל התקבולים מרוכשי דירות לחשבון המשועבד לטובת הבנק והבנק משחרר מחשבון זה כספים בעבור החברה אך ורק בהתאם להתקדמות הבנייה.

מדד המחירים לצרכן - מדד המחושב על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אשר מיועד למדוד את השתנות המחירים של סל הבסיס (אומנם די מקיף) של מוצרים ושירותים הנצרכים על ידי קבוצת צרכנים. מפורסם בכל 15 לחודש באחוזים ובנקודות.

מחזור משכנתא - נטילת משכנתא חדשה בתנאי שוק נוכחיים, וסילוק באמצעותה את המשכנתא הקיימת, כך שבסופו של דבר סכום הכסף, אשר ישולם במהלך תקופת המשכנתא החדשה יהיה קטן יותר מאשר סכום הכסף, אשר היה משולם במשכנתא הקיימת.

מימוש הנכס - פעולת מכירת הנכס המשועבד לטובת הבנק לשם פירעון חוב מיידי, הנוצר כתוצאה של חדלת פירעון הלווים, באמצעות כונס נכסים. פעולה זו ננקטת כצעד אחרון, לאחר כל המאמצים האחרים כדי לשם פירעון החוב.

מכתב החרגה - מכתב המוצא על ידי בעל שעבוד המקרקעין לטובת כל גוף אחר שלפיו בעל השעבוד מסכים שבמידה ויתקיימו מספר תנאים על חלק מסוים וספציפי מאותו מקרקעין אינו חל שעבוד הגורף.

מכתב כוונות - מכתב המוצא על יד הבנק אשר לטובתו משועבד המקרקעין והמאשר כי בכפוף להעברת סכום כסף הזהה ליתרת הלוואה לחשבון ההלוואה ולהעברת סכום כסף נקוב כלשהוא לטובת צד ג' וכל זה עד תאריך מסוים, יסכים לשחרר את מקרקעין משעבוד הרובץ אליו לטובת הבנק.

מס רכישה - מס רכישה מוטל, כאמור, על כל רוכש דירה למגורים . לאחר התשלם מס רכישה כאמור לא ישולם מס נוסף לאוצר המדינה בגין רישום הדירה בטאבו.

מס שבח מוטל על רווח הוני שצמח עקב "מכירה" של "זכות במקרקעין" (או עקב ביצוע "פעולה באיגוד מקרקעין") כמשמעותם בחוק, חבות המס על המוכר (או מבצע פעולה).

מענק ביטחוני - מענק הניתן לפי הנחיות של משרד הבינוי והשיכון, המתעדכן מעת לעת, לזכאים הרוכשים דירת/בית מגורים חדש או בגין בונים עצמאית (לא כולל הרחבה), בישובים אשר הוגדרו על ידי משרד הבינוי והשיכון כישובי קו עימות.

נכס מניב - נכס, אשר בנוסף להיותו בעל ערך הוני מייצר תזרים הכנסות לאורך כל תקופת החזקתו, החל מהטווח הקצר (נקודת רכישתו) ועד לטווח הארוך (נקודת מכירתו) - במילים אחרות נכס נושא תשואה.

נכס קיים - נכס, אשר כבר נמצא בבעלות או בחכירה (או בעלי הזכויות בו) של מבקשי הלוואה ומיועד לשעבוד ראשוני (שני) לטובת הבנק כבטוחה למען קבלת הלוואה למטרה כלשהי.

נסח טאבו - (נסח רישום) מסמך רישום מקרקעין, המונפק על ידי לשכת רישום המקרקעין והמכיל את פרטי רישום הנכס בספרי המקרקעין, כגון: בעלי הנכס, מספרי גוש, חלקה, תת-חלקה (אם כבר קיימת), רישום הערות אזהרה, שעבודים קיימים, זכויות בנכס ועוד.

נקודות זכות זכאות - החישוב לסכום הזכאות בהתאם לניקוד המזכה של משרד הבינוי והשיכון הנקבע לפי מספר פרמטרים אישיים, כגון: ותק נישואין, הבדלי גיל בין גילו המבקש ולבין 30, מספר אחים ואחיות המתגוררים במדינת ישראל, מספר ילדים, משך שירות בצה"ל או בשירות הלאומי ועוד. לעיתים לקבוצות אוכלוסייה מסוימות כמו למשל לעולים חדשים או לאמאות חד הוריות הניקוד הוא קבוע ונקבע מראש.

סילוק מוקדם של הלוואה - (מלא או חלקי) סילוק מלא או חלקי של ההלוואה טרם מועד הסילוק המקורי. באפשרותם הלווים 2 אופציות לבחירה לאחר הסילוק (חלקי) - להקטין את תשלום החודשי בהלוואה ללא שינוי של תקופת הלוואה או להקטין את תקופת ההלוואה ללא שינוי של תשלום החודשי בהלוואה.

סיוע בשכר - דירה בעלי תעודת זכאות חסרי דירה וניקוד המזכה בהתאם לנוהל משרד הבינוי והשיכון זכאים לסיוע בשכר דירה בכפוף להצגת חוזה שכירות.

עוגן חיצוני - אובייקטיבי עוגן הנקבע על ידי בנק ישראל והמפורסם פעמיים בחודש (ב-10 וב-25 של כל חודש) ומשמש כבסיס לקביעת הריבית בהלוואות צמודות מדד בריבית משתנה. ישנם 2 עוגנים שונים בהתאם לריבית הממוצעת (שימושים) או בהתאם לעלויות הגיוס (מקורות), כאשר כל אחד מהבנקים חייב לבחור בעבור אחד מהם בלבד.

עומק פיגור - מקדם פיגור, המחושב על ידי חלוקת יתרת הפיגור בסכום החזר החודשי האחרון בהלוואה והמצביע על חומרת הפיגור בהלוואה - בפשטות מספר החודשים בהם לא התקבל החזר על חשבון ההלוואה (בפועל נלקחים בחשבון ריבית הפיגור ועמלות שונות).

עמלת פירעון - מוקדם עמלה הנגבית על ידי הבנק בעת פירעון מוקדם של הלוואה (מלא או חלקי). מפוקחת על ידי בנק ישראל ומורכבת בעיקר משלושה סוגי העמלות: עמלת תפעולית של ביצוע פעולה - 60 ₪, עמלה בגין אי-הודעה מוקדמת (אם לא הודעתם 10 ימים קודם) - 0.1% מסכום הסילוק, הפרשי היוון במידה וריבית בשוק (ממוצעת, המפורסמת על ידי בנק ישראל) נמוכה יותר מאשר הריבית בהלוואה.

ערבות בנקאית - התחייבות של הבנק לטובת צד ג' כלשהו (בנק אחר, בן אדם פרטי ועוד) שעם דרישתו הראשונה ובלהתקיים תנאים מסוימים יעמיד לרשותו את סכום כסף, הנקוב בערבות. השימוש העיקרי בערבות בנקאית במערכת משכנתאות נעשה במקרים בהם כבר נמכר נכס, אשר היה בבעלות (חכירה) ועדיין לא נרכש נכס חדש וכתוצאה מכך שחרור נכס קיים משעבוד מותנה בהבעתו שעבוד חלופי - ערבות בנקאית.

ערבות חוק המכר - בהתאם לחוק המכר דירות (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) תשל"ה 1975 על רוכשי דירות יד ראשונה (חברה קבלנית או קבלן בניין) לוודא קבלתה של בטוחה בסכום המקביל לסכום ההלוואה. כמו כן, בהתאם לחוק זה, אסור למוכר דירה מיד ראשונה (חברה קבלנית או קבלן בניין) לקבל על חשבון מחיר הדירה בהתאם לחוק זה, אסור למוכר דירה מיד ראשונה (בד"כ קבלן), לקבל על חשבון מחיר הדירה סכום מעל 15% מערך הדירה וזה בהתאם למצבה בעת כל תשלום ותשלום לפי חוזה התשלומים המפורט בהסכם הרכישה, אלא אם עשה אחת מאלה: א. נמסרה לקונה או לנותן אשראי ערבות בנקאית (מוסבת לנותן אשראי במידה וניתן) להבטחת החזרת כספים ששילם הקונה, בהתקיים תנאים ספציפיים המפורטים בחוק. ב. ביטח עצמו אצל מבטח כמפורט בחוק. ג. שיעבד לטובת הקונה את הדירה במשכנתא או שרשם לטובתו הערת אזהרה, או העביר על שם הקונה בעלות או זכות אחרת בדירה.

ערבים - התחייבות של אדם אחד לקיום התחייבויותיו של אדם אחר כלפי צד שלישי כלשהו. חוק הערבות המסורתי מ-תשכ"ז-1967 שינה את פניו ב-1992 (חוק שיטרית באשר ההלוואות שניתנו לאחר 24/4/1992)ולפיו מותרת פנייה לערבים אך ורק ננקטו כל הצעדים האחרים לגביית החוב, לרבות מימוש הנכס.

פירעון מוקדם - (מלא או חלקי) פירעון מלא או חלקי של ההלוואה טרם מועד הסילוק המקורי. באפשרותם הלווים 2 אופציות לבחירה לאחר הסילוק (חלקי) - להקטין את תשלום החודשי בהלוואה ללא שינוי של תקופת הלוואה או להקטין את תקופת ההלוואה ללא שינוי של תשלום החודשי בהלוואה.

פרי פסו - שעבוד הנכס לטובת מספר בנקים (לרוב לא יותר משניים) בהסכמה ביניהם כך שבמידה והנכס ימומש בעת המימוש ומכספי המימוש יקבל כל בנק את חלקו היחסי בהתאם להלוואות אשר נתן

פרצלציה - (חלוקה) פעולה משפטית ולמעשה תכנית של חלוקה מחדש של מקרקעין (אשר לא הוסדר עדיין) לחלקות משנה ושל רישום במקביל המקרקעין המבוסס על החלוקה זו בלשכות רישום. בדרך כלל כל הבניין (כל בעלי קרקע) מעוניין להירשם כבעלי קרקע בנפרד.

קיבוע ריבית - תהליך העברה ממסלולי הלוואה צמודה למדד בריבית משתנה למסלול הלוואה צמודה למדד בריבית קבועה ללא פעולות והוצאות נוספות בהתאם למוגדר בהסכם הלוואה ונספחיו.

קרן הלוואה - סכום הכסף הניתן בהלוואה קרוי גם קרן ההלוואה.

רה-פרצלציה - תוכנית איחוד וחלוקה מחדש היא מכשיר תכנוני המאפשר איחוד קרקעות של בעלים שונים ליחידה קרקעית אחת גדולה וחלוקת הקרקע שוב על יסודו של תכנון חדש ואחר.

ריבית מונח - כלכלי אשר פירושו סכום הכסף הנוסף המשולם על ידי הלווה למלווה תמורת הזכות שנותן המלווה ללווה להשתמש בסכום כסף מסוים למשך תקופה מסוימת. משולמת בנוסף להחזר הקרן ההלוואה ובמילים פשוטות מהווה "מחי הכסף".

ריבית אפקטיבית - (מתואמת) ריבית המשולמת בפועל על ההלוואה תוך שקלול מועדי חיוב הריבית וההיטלים הנלווים (עמלות ותשלומים אחרים) ומביאה בחשבון מרכיב של ריבית דריבית.

ריבית בנק ישראל - (ריבית מוניטארית) ריבית על המקורות הכספיים שמעמיד בנק ישראל לבנקים המסחריים והנקבעת על ידי בנק ישראל מדי חודש. באמצעותה משפיע בנק ישראל על תהליכים מאקרו כלכליים במשק.

ריבית דריבית - שיטה של הצטברות ותשלום ריבית שבה ריבית מחושבת לא רק על הקרן אלא גם על הריבית, אשר הצטברה בתקופה הקודמת. הריבית מתווספת לקרן כדי להשיג יתרה חדשה בפועל. על הסכום המקורי מתווספת ריבית פשוטה והתוצאה משמשת כבסיס לצבירה - או לתשלום - הריבית הבאה.

ריבית הפריים - ריבית חובה הבסיסית הנקבעת על ידי הבנקים ונהוגה במגזר הפיננסי בחשבונות דביטוריים וקרדיטוריים במטבע ישראלי. מהווה בסיס לקביעת שיעורי הריבית בפיקדונות ובהלוואות בריבית משתנה שאינם צמודים למדד המחירים לצרכן או לשער החליפין כלשהו. לרוב גבוהה ב-1.5% מריבית המוניטארית של בנק ישראל ועשויה להשתנות פעם בחודש במידה בהתאם לשינוי הריבית המוניטארית.

שירות בצה"ל לצורך תוספת זכאות - לזכאים של משרד הבינוי והשיכון תינתן תוספת סיוע (הלוואת זכאות) במידה והם שירתו בצה"ל בשירות חובה או בשירות לאומי. התוספת תינתן בעבור לכל חודש שירות בפועל ובהתאם לזכאותם האישית הבסיסית. לקבלת אישור המתאים יש לפנות לקצין העיר.

שטר משכנתא - שטר החתום על ידי בעל או חוכר של מקרקעין המפרט את פרטי הנכס ונועד לצרכי רישום משכנתא בפועל בלשכת רישום מקרקעין.

שטר מכר - שטר המונפק על ידי רשם המקרקעין, ומעיד על העברת זכויות במקרקעין מאדם לאדם בתמורה או ללא ובו מצוינים בין היתר פרטי הזיהוי והתיאור של הנכס ושל הצדדים לעסקה. לאחר חתימות של כל הצדדים על השטר בפני פקידי לשכת רישום מקרקעין או מאומתות על ידי עורך דין מופקד בלשכת רישום למען העדכון של מצב הנכס כנדרש.

שער החליפין - מדד משתנה שמטרתו לקבוע את היחס בין המטבעות השונים בהתחשב בערכים ונקבע על ידי המוכרים והקונים בשוק. כאשר המטבע המקומי מתחזק, כלומר קונה יותר מטבע זר, אנו אומרים כי חל ייסוף במטבע, במצב ההפוך נאמר כי חל פיחות.

שער יציג - שער חליפין של מטבעות במונחים שקליים, אשר נקבע ומפורסם על ידי בנק ישראל בכל יום שהינו יום עסקים מבחינת המט"ח. מבוסס על ממוצע שערי קנייה ומכירה בעסקאות שנדגמו במטבע באותו יום.

שער רציף - שער עכשווי של מטבע זר לעומת השקל, והוא מחושב כל דקה על סמך העסקאות שבוצעו באותה דקה (קיימות מספר שיטות לחשב אותו). בשעות שבהן אין מסחר, השער שמפורסם מייצג את השער הסופי בו ננעל המחסר באותו יום.

תעודת זכאות - תעודה המונפקת על ידי משרד הבינוי והשיכון, והמקנה לבעליה את הזכות לקבל הלוואת זכאות ו/או סיוע בשכר דירה. בתעודה פירוט רמת הסיוע ותנאים ומגבלות, אשר נקבעו.
 
סכום משכנתא:

מספר שנים:

גובה ריבית:
%החזר חודשי:
.

.